Poznań, dn. 11-01-2012
logo
DOTACJE NA INNOWACJE

IT4Finance sp. z o.o sp. k.
informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.
"Plan Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję firmy IT 4 Finance na rynku międzynarodowym"
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

Celem projektu było umożliwienie spółce rozpoczęcia działalności eksportowej i zaoferowania innowacyjnego produktu na rynkach zagranicznych. Realizacja niniejszego projektu polegała na opracowaniu strategicznego Planu Rozwoju Eksportu. Projekt został zrealizowany w okresie 01-10-2011 – 31-12-2011.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Poznań, dn. 09-12-2011

IT4 FINANCE SP. Z O.O. SP.K.
ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAKUP USŁUGI
"PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU
W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I" dla firmy IT4 FINANCE SP. Z O.O. SP.K.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Paszport do eksportu - I etap - Plan Rozwoju eksportu
Nr. wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-30-189/11
Planowany termin realizacji projektu: 1 października 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Przedmiot zamówienia: opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7. opis celów i strategii eksportowej;
8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.


Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.
W opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium obligatoryjne: doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zleceń (opracowania Planów Rozwoju Eksportu) – sposób oceny kryterium: +/- tj. spełnia/nie spełnia)
Kryterium punktowe:
Cena – sposób przyznawania punktów nastąpi wg wzoru:

               C min
A n = ----------------- x 100
               C r

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Termin składania ofert upływa w dniu: 16 grudnia 2011 r.

Oferta może być dostarczona:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.mrozowska@it4f.pl
• na adres pocztowy firmy: Wojskowa 4, 60-792 Poznań
• osobiście w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Poznaniu, ul. Wojskowa 4


Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• cenę całkowitą netto i brutto,
• termin ważności oferty,
• warunki i termin płatności,
• termin realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
• podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową